Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI

Fundacji im. Łukasza „Dino” Staniszewskiego We Wrocławiu

(tekst jednolity z dnia 26.07.2015 r.)

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Fundacja pod nazwą Fundacji im. Łukasza „Dino” Staniszewskiego zwana w dalszej treści statutu „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach(Dz.U.1991, Nr46. poz.203) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

 

§ 2

 

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3

 

Siedzibą fundacji jest Wrocław, województwo dolnośląskie.

 

§ 4

 

Właściwym ministrem jest Minister Sportu i Turystyki.

 

§ 5

 

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego.

 

§ 6

 

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

 

 

 

 

§ 7

 

Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem Fundacji im. Łukasza „Dino” Staniszewskiego.

 

§ 8

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§9

 

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie:

1)       Wspierania osób szczególnie uzdolnionych w zakresie sportu, nauki oraz sztuki nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,

2)       Pobudzania aktywności sportowej, artystycznej i naukowej oraz podejmowania różnych inicjatyw integrujących osoby uzdolnione w zakresie sportu, nauki oraz sztuki,

3)       Podejmowania i wspierania działali w zakresie szerzenia sportu,

4)       Popularyzowania sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,

5)       Organizacji przedsięwzięć mających za przedmiot sport, sztukę, i naukę,

6)       Popierania wszechstronnego rozwoju w zakresie, sportu, nauki i sztuki, osób szczególnie uzdolnionych,

7)       Kreowania i popularyzowania postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości niesione przez sport, naukę oraz sztukę,

8)       Wspierania inicjatyw i przedsięwzięć oraz integrację jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu,

9)       Promowania, stymulowania, dofinansowania i prowadzenia każdego etapu sportowej, artystycznej i naukowej edukacji w tym rozwijania narzędzi do realizacji tego celu,

10)    Podejmowania i rozwijania inicjatyw sportowych, kulturalnych i naukowych.

11)    Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki

12)    Działania w zakresie kultury i sztuki,

13)    Działania w zakresie nauki i wychowania,

14)    Działania na rzecz rozwoju i integracji dzieci i młodzieży,

15)    Działania na rzecz rozwoju i integracji społeczności lokalnej

16)    Działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu

17)    Wspierania aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,

18)   Inicjowanie i wspieranie działań w zakresie zmiany wizerunku osób z niepełnosprawnością.

19)   Przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością.

20)   Przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnym oraz wszelkim barierom dzielącym społeczeństwo na sprawnych i niepełnosprawnych.

21)   Wspieranie osób niepełnosprawnych w realizacji ich działań z zakresu nauki, sportu, oświaty, kultury, rehabilitacji zawodowej i społecznej i pełnego ich uczestnictwa w tych dziedzinach.

22)   Wspieranie twórczości i działalności artystycznej osób niepełnosprawnych.

23)   Wspieranie zadań z zakresu ochrony zdrowia,

24)   Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej oraz informacji o zasadach zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania. 

 

 

§ 10

 

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rzecz ogółu społecznego.

 

§ 11

 

 1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 2. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych. Działalność gospodarcza fundacji jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego

 

§ 12

 

1)      Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego realizującą cele dla których została powołana poprzez: (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):

 • Aktywizację i wyrównywanie szans u dzieci i młodzieży rekonwalescentów i z ubogich rodzin poprzez prowadzenie działań, które mają na celu nabywanie, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności i zainteresowań zwiększających szansę lepszego funkcjonowania psychospołecznego w swoim środowisku i budowanie poczucia własnej wartości tychże dzieci, (85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację)
 • Organizowanie i dofinansowanie obozów sportowych dla dzieci szczególnie uzdolnionych w zakresie sportu nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych. (85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych)
 • Kupno sprzętu sportowego dla dzieci szczególnie uzdolnionych w zakresie sportu nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych. (93. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna)
 • Dofinansowanie kupna sprzętu sportowego dla dzieci szczególnie uzdolnionych w zakresie sportu nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych. (93. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna)
 • Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych. (88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Organizowanie kwest pieniężnych. (88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą. (88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych (94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych. (93.2. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna)
 • Przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom szczególnie uzdolnionym. (94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 •  Organizowanie innych akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego przekazu. (88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.  (94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 •  Współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji. (94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 •  Kształcenie w zakresie kreatywnych działań (kursy, szkolenia, warsztaty, obozy). (85.59.B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane)
 • Finansowanie prac naukowych, wydawniczych i dzieł sztuki. (90. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką)
 • Udzielanie stypendiów i nagród. (88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Propagowanie i dystrybucję: publikacji, dzieł nauki i sztuki, rzeczy związanych ze sportem. (90. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką)
 • Organizowanie spotkań, koncertów, sympozjów, kursów, konkursów, wystaw, wernisaży, imprez sportowych oraz aukcji. (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów)
 •  Mecenat artystyczny nad młodymi szczególnie uzdolnionymi twórcami. (94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Współpracę z innymi fundacjami, instytucjami i artystami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji.  (94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 •  Prowadzenie kampanii i działań upowszechniających idee i wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport. (93. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna)
 •  Integrowanie środowisk oraz osób zainteresowanych realizacją celów Fundacji. (94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność w zakresie celów Fundacji. (94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji oraz organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń. (94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Dofinansowanie imprez o charakterze sportowym i kulturalnym. (88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Finansowanie nagród i stypendiów dla najlepszych sportowców. (88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Organizowanie konferencji, seminariów, prelekcji i wykładów. (85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację)
 • Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami samorządowymi, rządowym i pozarządowymi, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celem Fundacji. (94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana).
 • Organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych. (94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana).
 •   Prowadzenie terapii artystycznej, a w tym organizowanie koncertów, festynów, konkursów, aukcji oraz innych imprez publicznych. (94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana).
 •  Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach integracyjnych. (94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana).

 

 

2)      Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez: (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):

 • Aktywizację i wyrównywanie szans u dzieci i młodzieży rekonwalescentów i z ubogich rodzin poprzez prowadzenie działań, które mają na celu nabywanie, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności i zainteresowań zwiększających szansę lepszego funkcjonowania psychospołecznego w swoim środowisku i budowanie poczucia własnej wartości tychże dzieci, (85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację)
 • Organizowanie i dofinansowanie obozów sportowych dla dzieci szczególnie uzdolnionych w zakresie sportu nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych. (85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych)
 • Kupno sprzętu sportowego dla dzieci szczególnie uzdolnionych w zakresie sportu nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych. (93. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna)
 • Dofinansowanie kupna sprzętu sportowego dla dzieci szczególnie uzdolnionych w zakresie sportu nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych. (93. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna)
 • Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych. (88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Organizowanie kwest pieniężnych. (88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą. (88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych (94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych. (93.2. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna)
 • Przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom szczególnie uzdolnionym. (94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 •  Organizowanie innych akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego przekazu. (88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.  (94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 •  Współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji. (94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 •  Kształcenie w zakresie kreatywnych działań (kursy, szkolenia, warsztaty, obozy). (85.59.B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane)
 • Finansowanie prac naukowych, wydawniczych i dzieł sztuki. (90. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką)
 • Udzielanie stypendiów i nagród. (88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Propagowanie i dystrybucję: publikacji, dzieł nauki i sztuki, rzeczy związanych ze sportem. (90. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką)
 • Organizowanie spotkań, koncertów, sympozjów, kursów, konkursów, wystaw, wernisaży, imprez sportowych oraz aukcji. (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów)
 •  Mecenat artystyczny nad młodymi szczególnie uzdolnionymi twórcami. (94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Współpracę z innymi fundacjami, instytucjami i artystami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji.  (94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 •  Prowadzenie kampanii i działań upowszechniających idee i wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport. (93. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna)
 •  Integrowanie środowisk oraz osób zainteresowanych realizacją celów Fundacji. (94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność w zakresie celów Fundacji. (94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji oraz organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń. (94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Dofinansowanie imprez o charakterze sportowym i kulturalnym. (88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Finansowanie nagród i stypendiów dla najlepszych sportowców. (88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Organizowanie konferencji, seminariów, prelekcji i wykładów. (85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację)
 • Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami samorządowymi, rządowym i pozarządowymi, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celem Fundacji. (94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana).
 • Organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych. (94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana).
 •   Prowadzenie terapii artystycznej, a w tym organizowanie koncertów, festynów, konkursów, aukcji oraz innych imprez publicznych. (94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana).
 •  Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach integracyjnych. (94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana).

 

 

§ 13

 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

 

§ 14

 

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania

 

§ 15

 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

 

§ 16

 

Dochody Fundacji pochodzą z:

a)       kwoty odpowiadające części podatku należnego od danego podatnika przekazane Fundacji jako organizacji pożytku publicznego w trybie określonym przepisami prawa podatkowego,

b)       darowizny, spadki, zapisy krajowe i zagraniczne,

c)       dotacje i subwencje oraz granty,

d)       dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

e)       dochody z majątku Fundacji,

f)         wpływy z wykładów na rachunkach bankowych, z lokat kapitałowych oraz papierów wartościowych,

g)       dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;

h)       dochody z działalności gospodarczej Fundacji

 

§ 17

 

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§ 18

 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas , gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 19

 

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora oraz, osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, pracownicy fundacji, oraz ich osoby bliskie.

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY I SPOSOBY ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

 

 

§ 20

 1. Organami Fundacji są:

a)       Rada Fundacji,

b)       Zarząd Fundacji,

 

 1. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

 

 

 

RADA FUNDACJI

 

§ 21

 

 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych.
 2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 do 6 osób, powołanych przez Fundatora na okres 3 lat.  W przypadku śmierci Fundatora członków Rady Fundacji następującej kadencji wybiera ustępujący skład Rady Fundacji.
 3. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w § 27 ust.4 lit. a-g.

 

§ 22

 

Do Rady Fundacji należy:

a)       nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,

b)       występowanie z wnioskiem do Fundatora o odwołanie i powołanie członka Zarządu,

c)       występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności fundacji,

d)       opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji,

e)       wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

f)         uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,

g)       ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,

h)       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,

i) zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych Zarządu i biura Fundacji.

 

§ 23

 

Przewodniczącego Rady Fundacji powołuje Fundator.

 

§ 24

 

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

 

§ 25

 

 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego

 

§ 26

 

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

 

 

 

§ 27

 

 1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

 

 

ZARZĄD FUNDACJI

 

§ 28

 

 1. Zarząd Fundacji, zwanej dalej Zarządem, składa się od 3 do 5 osób i jest powoływany na okres 3 lat przez Fundatora. W przypadku śmierci Fundatora Zarząd wybiera Rada Fundacji
 2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
 3. Członków Zarządu odwołuje Fundator. W przypadku śmierci Fundatora Członków Zarządu odwołuje Rada Fundacji
 4. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:

a)       złożenia rezygnacji,

b)       podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

c)       choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwała niezdolność do sprawowania funkcji,

d)       niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,

e)       przekroczenia 85 roku życia,

f)         nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

g)       istotnego naruszania postanowień Statutu.

 

§29

 

Pracami Zarządu kieruje Prezes powołany przez Fundatora. W przypadku śmierci Fundatora Prezesa Zarządu wybiera Rada Fundacji

 

 

§30

 

Vice Prezesa Zarządu z grona Zarządu wyznacza Fundator W przypadku śmierci Fundatora Vice Prezesa Zarządu wybiera Rada Fundacji

.

 

 

 

§31

 

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.

 

 

§32

 

Zarząd Fundacji:

a)      reprezentuje ją na zewnątrz,

b)      opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,

c)      sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

d)      sprawuje zarząd nad jej majątkiem,

e)      przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

f)       ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników fundacji

g)      kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizacje jej celów statutowych

h)      podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,

i)        występuje do Fundatora z wnioskami dotyczącymi połączenia oraz likwidacji Fundacji

j)        powołuje kierowników zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.

 

§33

 

 

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa każdy z członków Zarządu samodzielnie.

 

§34

 

 

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji.

 

 

§35

 

 

 1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.
 2. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

PRACOWNICY FUNDACJI

 

§36

 

Fundacja może zatrudniać pracowników w ramach kodeksu pracy i umów prawa cywilnego

a)      Pracownikami merytorycznymi Fundacji są: lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, logopedzi, psychologowie, instruktorzy, specjaliści - posiadające odpowiednie przygotowanie do wykonywania zadań określonych w zakresie czynności pracownika

b)      pracownikami Fundacji są także pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługowi

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU

 

 

§37

 

 1. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator na wniosek Rady Fundacji. W przypadku śmierci Fundatora, decyzję w kwestii zmiany Statutu Fundacji podejmuje Rada Fundacji
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla jakich została ustanowiona Fundacja

 

 

 

RODZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§38

 

Dla efektywnego urzeczywistnia swoich celów Fundacja może połączyć się z inna Fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator na wniosek Zarządu.

 

 

 

§ 39

 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

 

 

ZARZĄD:

 

Ewa Staniszewska                               Katarzyna Cygańska                       Piotr Staniszewski