Sprawozdanie i Bilans za 2011 rok

Informację Dodatkową za rok 2011, a także Rachunek Zysków i Strat.