DINO NA ROLKACH SZUKA TALENTÓW 2019

REGULAMIN

         I.  TERMIN I MIEJSCE: Zawody odbędą się na skateparku "Legnicka" we Wrocławiu 
na ul. Legnickiej 65 w dniu 27 października 2019 r.
WARUNKI UCZESTNICTWA: Uczestnikiem zawodów może zostać każda osoba, również 
osoba niepełnoletnia pomiędzy 5 a 18 rokiem życia – pozostająca pod opieką opiekuna
prawnego do 18 roku życia. Osoby pełnoletnie, jak również opiekunowie prawni osób
niepełnoletnich działający w ich imieniu, obowiązani są podpisać oświadczenie  podczas
rejestracji w dniu zawodów stwierdzające, że uczestnik imprezy jest zdrowy i uczestniczy
w zawodach na własną odpowiedzialność. Sprzęt, na którym startuje zawodnik musi
być sprawny technicznie i spełniać odpowiednie wymogi udziału w zawodach, za co
odpowiedzialność ponosi wyłącznie właściciel sprzętu.
       II.            ZASADY UCZESTNICTWA: Impreza na rolkach odbywać się będzie w 
trzech kategoriach wiekowych (5-9 lat,10-14 lat,15+lat),Będą trzy konkurencje :
- Tor przeszkód
- Bladecross (ściganie się po skateparku )
- Agresiv Jam ( skoki, obroty, ewolucje, grindy po calym skateparku)
     III.            ZGŁOSZENIA: Zapisy na zawody będą odbywać się w dniu 
zawodów od godziny 10.00 w Biurze Imprezy na terenie skateparku.
    IV.            NAGRODY: Nagrody otrzymają w formie medalików pamiątkowych 
wszyscy startujący, dla najlepszych z każdej konkurencji wiekowej są przeznaczone złote,
srebrne i brązowe medale .
      V.            BEZPIECZEŃSTWO: Każdy, kto bierze udział w imprezie 
winien zachowywać się tak,
aby nie szkodził innemu uczestnikowi. Uczestnicy winni stosować się
 do zarządzeń służby porządkowej, Policji, Straży Pożarnej i spikera
zawodów. Ze względów bezpieczeństwa widzowie są zobowiązani na
żądanie służby porządkowej
oraz Policji zajmować wskazane miejsca. Wszystkie wejścia, wyjścia
 oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.
    VI.            ZAKAZY: Zabrania się wnoszenia na teren imprezy następujących 
przedmiotów:
-         broni wszelkiego rodzaju,
-         innych niebezpiecznych przedmiotów,
-         materiałów wybuchowych i piorotechnicznych,
-         środków odurzających,
-         substancji psychotropowych,
-         napojów alkoholowych. 
  VII.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Każdy uczestnik
imprezy musi posiadać dokument tożsamości. Wszelkie spory
sportowe rozstrzyga organizator. Interpretacja
niniejszego regulaminu należy do organizatora.
W razie nie stosowania się do powyższych punktów
regulaminu organizator ma prawo wykluczyć uczestnika
albo wyprosić osoby z terenu obiektu zawodów lub zatrzymać
do przyjazdu odpowiednich służb.